Forsikringsforhold i BNS


Fodboldklubben BNS er registreret under JBU/DBU og er dermed omfattet af nogle fælles forsikringer, som Danmarks Idræts-Forbund (DIF) sammen med DGI på kollektiv basis har tegnet hos Tryg.

Ansvarsforsikring
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, en fodboldklub, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for klubben.

Arbejdsskadeforsikring
Forsikringen betyder, at en fodboldklub er dækket ind i situationer, hvor der kan ydes erstatning efter ”Lov om arbejdsskadeforsikring”. Ligeledes er frivillige ledere eller hjælpere dækket, hvis de kommer ud for en ulykke, når de virker for klubben.

Forsikringen består af en lovpligtig del og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker, når der skal ydes erstatning efter loven, hvis f.eks. en af klubbens trænere kommer til skade under udførelse af trænerjobbet.
Den frivillige del dækker de tilfælde, hvor der ikke kan ydes erstatning efter loven. Det kan f.eks. være, hvis en af klubbens frivillige ledere, f.eks. et bestyrelsesmedlem eller en holdleder, kommer til skade under sit virke for klubben.

Idrætsrejseforsikring
Forsikringen dækker en fodboldklubs ansatte og frivillige ledere samt medlemmerne, når de er på en klubtur (idrætsrejse) til udlandet.

Retshjælpsforsikring
Forsikringen dækker en fodboldklubs sagsomkostninger i forbindelse med en eventuel retssag. Hvis en klub har tegnet en eller flere af ovennævnte forsikringer, så er den dobbeltforsikret.

Du kan læse mere om de enkelte forsikringer på http://www.idraettensforsikringer.dk/


Derudover har Fodboldklubben BNS tegnet flg. frivillige forsikring:

Løsøreforsikring
En løsøreforsikring, der dækker klubbens udstyr og inventar. Den dækker også andre genstande, som klubben selv skal sørge for at forsikre, f.eks. lejet eller leaset udstyr.

Løsøreforsikringen omfatter brand-, tyveri- og vandskade samt maskin- og it-dækning. Og da vi har tegnet løsøreforsikring i Tryg, er klubtøj, støvler, tasker o. lign., som klubben har udlånt/stillet til rådighed for spillere, omfattet af forsikringen. (Dækningen er subsidiær i forhold til en eventuel anden tegnet forsikring)

Psykologisk krisehjælp
Da BNS har tegnet mindst én forsikring hos Tryg, har klubbens medlemmer adgang til gratis psykologisk krisehjælp, hvis der sker en ulykke eller lignede i forbindelse med klubbens aktiviteter.

Læs mere her om mulighederne for krisehjælp ifm. en ulykke/traumatisk hændelse.

OBS!
BNS har således IKKE tegnet nogen fritidsulykkesforsikring for spillere eller trænere. Det skal I selv gøre!